top of page

Vi som arbetar här har lång erfarenhet av att arbeta med familjehemsvård. Med den erfarenheten har vi nu byggt upp en småskalig verksamhet där närheten mellan er som uppdragsgivare, familjehemmen och konsulenten står i fokus. Genom den närheten skapar vi en relation och grund som gynnar det placerade barnet. Vi kan erbjuda lösningar med jourhem, familjehem eller förstärkt familjehemsvård. 

Vi skapar underlag/bedömer våra jour- och familjehem med hjälp av BRA-fam, familjehemsvinjetter, Audit samt en djupintervju. I underlaget ingår en risk- och skyddsbedömning utifrån familjehemmets styrkor och behovsområden. Detta utgör en viktig komponent vid matchningen då placering är aktuell och är även en viktig kunskap i den fortsatta handledningen av familjehemmet. 
Vi har bland annat kompetens att hålla grundutbildning för familjehem "Ett hem att växa i", den anknytningsbaserade fortbildningen Connect samt Komet.

 

Vi är en småskalig verksamhet som värnar om närhet och kontinuitet i kontakten både med uppdragsgivaren och familjehemmen. Vi är flexibla, alltid nåbara och kan ställa om snabbt vid förändrade behov. 

Vi strävar efter att medverka vid placering för att skapa en samsyn med uppdragsgivaren, den placerade och ev. vårdnadshavare samt familjehem och konsulent. Vid mötet går vi igenom eller medverkar till att en genomförandeplan upprättas som tydliggör vem som gör vad och när för att den placerade ska uppnå sina mål. 

 

Jour- och familjehemmen får kontinuerlig handledning utifrån behov. Fokus är att den placerade har det bra, utvecklas enligt önskan och planering för att nå uppsatta mål i genomförande- och vårdplan. För detta krävs familjehem som får utbildning, stöd och handledning i sitt uppdrag. Genom forskning vet man idag att t ex stress i familjehem är en vanlig orsak till sammanbrott och vi har därför ett antal återkommande frågor för att följa upp de områden som vi vet kan öka risken för sammanbrott. Kortfattat kan man säga att vi har en mer strukturerad del i handledningen då vi går igenom ovan nämnda frågor och följer upp de områden som finns i genomförandeplanen och sedan en del av handledningen som bygger helt på vad familjehemmet vill prata om för dagen.
 

Vi är noga med att under hela placeringstiden ha kontakt med uppdragsgivaren enligt uppgjord plan och då det uppstår situationer som går utanför vad som är tänkt.

Vi rapporterar kontinuerligt skriftligt under pågående placering och lämnar en slutrapport då placeringen upphör. Vi medverkar vid avslutsmöte där vi går igenom med alla inblandade hur det har fungerat under placeringen och om målen är uppfyllda.​

Välkomna att höra av er till:

Charlotte: 070-831 85 76 charlotte.selin@nordanfamiljehem.se
Niklas Gröning: 070-831 85 79 niklas.groning@nordanfamiljehem.se

Ulf Fredriksson: 070-831 85 00 ulf.fredriksson@nordanfamiljehem.se

Finance Consultancy
Vitsippsbacke.jpg
Barnteckning hus.jpg
Hej Socialtjänsten!
bottom of page